Vår bistand

Konflikter er ”uoverensstemmelser mellom to eller flere parter, som fremkaller spenninger hos den enkelte”. ”Uoverensstemmelser” viser til saken man er uenig om, mens ”spenninger” viser til relasjonen mellom de uenige.

HowToSolve kan bidra til å skape en prosess som fremmer en endring av det konfliktfylte forholdet og en tydeliggjøring av hva saken dreier seg om. Vi fungerer derfor ofte som både konflikthåndterer, -megler, supervisor, rådgiver og prosessveileder.

Innledende samtale

HowToSolve sin bistand innledes ofte med en uforpliktende samtale om premisser og foreløpig omfang. Her avklares bl a

 • Hvordan vi kan bistå, og hvordan prosessen ofte vil arte seg
 • Viktigheten av frivillighet og fortrolighet
 • Kort om situasjonen/konflikten, uten å gå for dypt inn i saken
 • Hvem bør være med (parter/bisittere)?

Etter den innledende samtalen vil ofte en av følgende tilnærminger være aktuell…

Konfliktforebygging

Konfliktforebygging tar ofte utgangspunkt i de(n) som ser en utfordring, og tenker at det som skal formidles med stor sannsynlighet vil kunne skape konflikter.

HowToSolve bistår ved…

... for eksempel ...
 • nedbemanning
 • omorganisering
 • endret eierstruktur
 • omstrukturering
 • vanskelige samtaler
 • automatisering av arbeidsoppgaver
"

Effektiv kommunikasjon

HowToSolve trener nøkkelpersoner i håndtering av utfordrende kommunikasjonssituasjoner ved å …

... for eksempel ...
 • skape felles plattform for kommunikasjon
 • trene (simulere) ulike utfordrende samtaler og møter
 • dyktiggjøre medarbeidere til å bistå i kommunikasjon
 • utvikle opplæringsprogram innenfor bl a konfliktforståelse og kommunikasjon
 • planlegge og gjennomføre motivasjonssamlinger

Konflikthåndtering

HowToSolve håndterer en konflikt ved å arbeide med både saken og relasjonen. Et avklart forhold mellom partene gir grunnlag for en bærekraftig løsning.

HowToSolve bistår ved …

... for eksempel ...
 • uhensiktsmessig kommunikasjon i møter
 • dårlig møteledelse
 • mangelfullt samarbeid internt, eller med andre virksomheter
 • dysfunksjonelle team
 • ineffektiv kommunikasjon
 • uutnyttet potensiale hos medarbeidere
 • sviktende motivasjon
"

Konfliktløsning i praksis

HowToSolve bistår, trener og veileder ledere og nøkkelpersoner i etablering av effektive og empatiske måter å kommunisere på gjennom å …

... for eksempel ...
 • gi råd om hvordan håndtere konflikten
 • innføre effektiv møteledelse
 • utvikle samarbeid internt og/eller med andre virksomheter
 • gjennomføre teamutvikling
 • implementere og kvalitetssikre effektiv kommunikasjon
 • utvikle kreative samtaler/dialogtrening
 • introdusere personlige tilbakemeldinger (feedback)
 • trene utviklingssamtaler
 • planlegge og gjennomføre motivasjonssamtaler

Konfliktmegling

For å sikre at konflikten er egnet for megling, gjennomføres ofte separate sonderingsmøter med alle involverte.

Deretter gir HowToSolve en vurdering av om megling er egnet.
Viktige…

...vurderingskriterier...
 • har partene erkjent at meglingen vil bygge på frivillig medvirkning?
 • ønsker partene faktisk en løsning?
 • har konflikten potensial til å bli løst ved megling?
"

Meglingsmøte(r)

Etter at HowToSolve har gitt sin vurdering er oppdragsgiver fri til å beslutte eventuell videre prosess.
HowToSolve-meglinger følger som oftest følgende…

... meglingsfaser ...
 • Partenes redegjørelse
 • Partene blir enige om hva det skal tas stilling til
 • Partene finner fram til løsninger
 • Partene forhandler om løsninger
 • Partene inngår avtale

Oppfølgingsmøte(r)

HowToSolve anbefaler ofte ett eller flere oppfølgingsmøter. Disse vil som regel ta utgangspunkt i, og følge opp, hvordan det som man har kommet fram til fungerer, og om det har ønsket virkning.

Oppfølgingsmøter sikrer at partene opprettholder eierskapet til konflikten og ikke minst løsningen.